Thất bại trong chuẩn bị cũng có nghĩa là chuẩn bị thất bại.