Với những vấn đề khó, ngu nhất là đi thực hành trước khi tìm hiểu về nó