Mỗi ngày hãy làm một việc mà bình thường bạn sợ hãi nó.