Cách hợp lý nhất để sống trong thế giới này là phá bỏ đi những nguyên tắc