Nếu bạn cho rằng mình đã rất giỏi nhưng vẫn chưa thành công thì thực sự là bạn chưa giỏi.