Chi phí phải trả cho sự sai lầm ít hơn so với việc không làm gì cả