Cái người đời thường thiếu là ý chí chứ không phải là sức mạnh.