Đừng bao giờ níu kéo những thứ không thuộc về mình. Mà phải giật nhiệt tình chừng nào thuộc về mình…. mới thôi.